Betingelser

​Lejebetingelser

Kort gennemgang

  1. En dags leje er 8 timer i tidsrummet kl. 7.00 – 16.00, hvis ikke andet er aftalt.
  2. Priserne i shoppen vises incl. moms.
  3. lejen er ex. brændstof, motorolie til daglig vedligeholdelse samt forsikring og levering/afhentning af det lejede.
  4. Det lejede tilbageleveres rengjort og i samme stand som ved modtagelsen. Maskiner som bruger brændstof, skal afleveres fuldt optanket, som ved modtagelsen.
  5. Efter aflevering af det lejede på vor adresse , finder et eftersyn sted og eventuel reparation, rengøring og opfyldning af brændstof debiteres lejeren. Brændstof faktureres til dagspris + 10%.
  6. Lejeren må ikke foretage eller lade foretage ændringer/reparationer af det lejede uden vort samtykke.
  7. Skade forvoldt på det lejede pga. forkert brug, hæfter lejer for. Eventuel skade oplyses ved aflevering.
  8. Tiptop Liftudlejning påtager sig intet ansvar for udgifter eller tab af enhver art pga. nedbrud af det lejede.​

 

1. Almindelige betingelser: 
Den, der rekvirerer ydelser, betegnes i det følgende som lejer, og Tiptop Liftudlejning betegnes som udlejer. Nærværende lejebetingelser gælder for alle aftaler om udlejning og ydelser, der præsteres af udlejer. Endvidere gælder udlejers seneste prisliste.

 

2. Udlejers ydelser og afregning heraf:
– Produkter / forbrug / reparation / erstatning. – Materieludleje.
– Betjening af materiel.
– Instruktion i betjening af materiel-
– Transport mellem udlejers plads og retur.
– Gebyr for opladning af elektriske maskiner.
– Evt. supplerende forsikring.

 

3. Lejerens forpligtigelser:

Ved levering, opstilling eller afhentning for returnering af materiel, er det lejers ansvar at sikre, at materiellet og hjælpemateriel kan fremføres på arbejdspladsen ad bæredygtige veje, og at det opstilles på bæredygtig grund/underlag. Alle hjælpe materialer hertil, såsom afspærringer, kørevej/plader m.m. udføres af lejer, eller på lejers regning. Ventetid som følge af mangler herved, debiteres lejer. Lejer må ikke direkte eller indirekte medvirke til, at det lejede udnyttes udover den foreskrevne ydeevne og anvendelse. Lejer og/eller hans ansatte er ansvarlig for, at arbejdesoperationerne udføres således, at arbejdsmiljølovens bestemmelser i et og alt overholdes.

Ved returnering af materiel, tilbageleveres dette rengjort og i samme stand som ved modtagelsen. Maskiner som bruger brændstof, skal afleveres fuldt optanket, som ved modtagelsen. Det er vigtigt at evt. defekter eller mangler oplyses til udlejer.

 

4. Ansvar og forsikring:
Ansvar
Lejer bærer ansvaret over for sig selv og egne ansatte, tredjemand og udlejer med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra udlejers side.

 

5. Sted for afgørelse af tvistigheder

For lejeaftaler med udlejer er dansk ret gældende. Enhver tvist mellem udlejer og lejer, som måtte opstå i forbindelse med lejeaftaler, skal afgøres ved Retten i Århus som første instans.

Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer.